توری شماره 12-غلطک شده

توری شماره 12-غلطک شده

ورق 0.5 الی 0.7 میلیمتر