توری شماره 12مورد استفاده در بخاری

توری شماره 12مورد استفاده در بخاری

ورق 0.5 الی 0.6 میلیمتر