توری شماره 12غلطک نشده

توری شماره 12غلطک نشده

ورق 0.5 الی 0.7 میلیمتر

قابل اجرا بر روی ورقهای استیل و آلومینیوم